Mé priority

Jako předseda Evropské komise si určím těchto priorit.

1.

Mojí první prioritou bude politika růstu a vytváření pracovních míst. Tato politika bude tvořit základ programu budoucí Evropské komise. Klíčovou složkou bude vytvoření jednotného digitálního trhu pro spotřebitele a podniky. Musíme využít velkých možností digitálních technologií bez hranic. K tomu budeme muset mít odvahu prolomit izolované národní rozhodovací procesy v telekomunikacích, autorském právu, ochraně údajů,  rádiovém vysílání a hospodářské soutěži.

Takto budeme moci zajistit, aby evropští občané mohli začít používat své mobilní telefony v celé Evropě bez poplatků za roaming. Budeme schopni zajistit, aby spotřebitelé měli přístup k hudbě, filmům a sportovním přenosům na svých elektronických zařízeních, ať jsou kdekoli v Evropě, a to bez ohledu na státní hranice. V průběhu funkčního období příští Evropské komise můžeme zajistit 500 miliard eur dalšího růstu v Evropě. Tak se vytvoří statisíce nových pracovních míst a živoucí znalostní společnost. Na tomto projektu budu pracovat od prvního dne funkčního období Evropské komise.

2.

Jako druhou prioritu chci prosazovat přeměnu energetické politiky v novou Evropskou energetickou unii. Musíme spojit naše zdroje a infrastrukturu a sjednotit naše vyjednávací pozice vůči třetím zemím. Musíme diverzifikovat své energetické zdroje a snížit energetickou závislost našich členských států.

Chci, aby byl náš evropský trh s energií otevřen našim sousedům. Bude-li však cena za energii z východu příliš vysoká z komerčního nebo z politického hlediska, Evropa by měla být schopna velmi rychle změnit dodavatele. Je třeba, aby bylo možné v případě potřeby změnit dodavatele energií. Dále musíme posílit podíl obnovitelných zdrojů energie na našem kontinentu. To není jen otázkou odpovědné politiky vůči změnám klimatu. Je to zároveň otázkou průmyslové politiky, pokud chceme mít k dispozici dostupné energie ve střednědobém horizontu. Proto chci, aby se Evropská energetická unie stala světovou jedničkou v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

3.

Za třetí sjedná pod mým předsednictvím Evropská komise přiměřenou a vyváženou obchodní dohodu se Spojenými státy americkými. Je neuvěřitelné, že si ve 21. století Evropané a Američané stále uvalují cla na své výrobky. Cla by měla být rychle a úplně zrušena. Také věřím, že můžeme postoupit o významný krok ve vzájemném uznávání výrobních  standardů i ve vytváření transatlantických standardů. Nicméně jako předseda Evropské komise nebudu obětovat evropskou bezpečnost, zdravotnictví, sociální normy a normy v oblasti ochrany údajů na úkor volného obchodu. Zejména bezpečnost potravin a ochrana osobních údajů Evropanů jsou pro mě jako budoucího předsedu komise záležitosti, o kterých se nesmlouvá.

4.

Čtvrtou prioritou pro mě bude reforma naší měnové unie, provedená tak, aby se nevytratil evropský sociální rozměr. Věřím, že v příštích pěti letech budeme muset konsolidovat a doplnit opatření, která jsme přijali v době krize, zjednodušit je, a učinit je společensky přijatelná. Je potřeba změnit tři věci:

a)   Musíme vyvážit vztah mezi kompetencemi volených politiků a Evropskou centrální bankou v každodenním řízení eurozóny. Obdivuji, co udělal Mario Draghi pro záchranu eura. Nicméně musel tak učinit ve výjimečné situaci. ECB nechce a nemůže být vládou eurozóny. Eurozóna by měla být spíše řízena Evropskou komisí a Euroskupinou, které by měly mít předsedu na plný úvazek. Odpovědnost Euroskupiny zahrnuje otázky týkající se směnného kurzu. Neměli bychom na to zapomínat v případě, že by se směnný kurz eura měl dále zvyšovat a stal by se tak problémem pro růst ekonomiky.

b)   Měli bychom také vyvážit způsob, jakým garantujeme podmínky stability a podpory zemím eurozóny, které se ocitly ve finančních potížích. Navrhuji, aby v budoucnosti každá podpora a program reforem byly podmíněny nejen posouzením fiskální udržitelnosti, ale aby byl zároveň posuzován sociální dopad politických opatření. Sociální dopady strukturálních reforem je třeba projednávat veřejně. Evropská lidová strana věří v sociálně tržní hospodářství.  To, že během krize se majitelé společností a spekulanti stali ještě bohatšími, zatímco důchodci již nevěděli, odkud brát peníze na výdaje na věci denní potřeby, je neslučitelné se sociálně tržním hospodářstvím. V tomto kontextu by vytvoření cílené fiskální rezervy na úrovni eurozóny mohlo fungovat jako tlumič.

c)   Jsem přesvědčen, že musíme posílit vliv naší měnové unie v zahraničí. Návrh společného zastoupení eurozóny v MMF byl vytvořen Evropskou komisí již v roce 1998, ale nikdy se jím nikdo podrobněji nezabýval. Dnes umožňuje evropksá smlouvě přijetí tohoto návrhu kvalifikovanou většinou zemí eurozóny a ne již jednomyslně. Je nejvyšší čas, abychom tímto návrhem pohnuli kupředu a posílili hlas eurozóny v MMF. Jako předseda Evropské komise se o to postarám. Euro musí být nejen vnitřně stabilní, ale také musí mluvit silným hlasem na mezinárodní scéně.

5.

Pátou a poslední prioritou pro mě jako předsedu Evropské komise bude odpovědět na britskou otázku. Žádný soudný politik nemůže ignorovat skutečnost, že v průběhu příštích pěti let budeme muset najít řešení pro politické obavy Spojeného království. Musíme tak učinit, pokud chceme udržet Spojené království v Evropské unii, čehož bych jako předseda Evropské komise rád dosáhl. Jako předseda Komise udělám vše pro spravedlivou dohodu s Británií. Taková dohoda bude muset akceptovat specifika Velké Británie v EU a zároveň umožnit eurozóně další integraci. Velká Británie bude muset pochopit, že v eurozóně potřebujeme vice, ne méně Evropy. Na druhou stranu budou ostatní země EU muset uznat, že Spojené království se nikdy nebude podílet na euru, i když toho můžeme litovat. Musíme připustit, že Spojené království se nestane členem schengenského prostoru. A já jsem také připraven přijmout to, že Velká Británie zůstane mimo nové instituce EU, jako je například Evropská prokuratura, která má za úkol zlepšit boj proti podvodům v EU. Tato instituce byla jasně odmítnuta britskou Poslaneckou sněmovnou i Sněmovnou lordů. Tyto jasné pozice britského parlamentu, které jsou založeny na britském protokolu "opt out", musíme respektovat. David Cameron nedávno zveřejnil řadu dalších klíčových požadavků v článku, který vyšel v deníku Daily Telegraph. Jsem připraven s ním přiměřeným způsobem jako předseda Evropské komise mluvit o těchto požadavcích. V rozhovorech neustoupím v otázce integrity jednotného trhu a jeho čtyř svobod, možnosti mít “více Evropy” v rámci eurozóny a posílení jednotné měny, kterou sdílí doposud 18 a brzy již 19 členských států. Mám dojem, že je to stejně důležité pro Británii, jako to bude důležité pro příštího předsedu Evropské komise.

http://juncker.epp.eu/sites/default/files/attachments/nodes/cs_01_main.pdf